Google+

חוק ההתייעלות הכלכלית

(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז -2016

 

הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.09.2017

בהתאם להוראת השעה שנקבעה, שיעור המס שיחול על דיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי או

לחברה משפחתית, שיחולק במהלך שנת 2017 עד ליום 30.09.2017,  יהיה בשיעור של 25%

(המס החל על בעל מניות מהותי הינו 30%), וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

 • הדיבידנד יחולק מרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2016, ואשר בגינם שולם מס חברות.
 • מקבל הדיבידנד הינו יחיד שהינו בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית.
 • החברה שילמה את הדיבידנד בתקופת ההטבה, ובלבד שאם הדיבידנד משמש לכיסוי יתרת חובה של בעל המניות המהותי לחברה, יתרת החוב נצברה לאחר 1.1.2013. לגבי יתרה שנוצרה לפני כן – ישקול פקיד השומה האם לחייבה כהכנסה מדיבידנד או ממשכורת.
 • על בעל המניות המהותי להמשיך ולהשתכר בשנים 2017 ועד 2019 בשיעור שלא יפחת מממוצע הכנסות שהיו לו בשנים 2015 ו-2016. הכוונה בהשתכרות – כל תקבול שקיבל להוציא חלוקת דיבידנד.
 • מהכנסה מדיבידנד  לא ניתן לקזז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך.

 

מס יסף

מס יסף יחול על משתכרים מעל לסך של 640 אלפי ₪  לשנה ובשנים 2017 ו-2018 יהיה שיעורו 3%.

מס יסף לא יחול על דיבידנד מוטב.

 

מס ריבוי דירות – הוקפא

המס יחול על תא משפחתי שבבעלותו דירות מגורים החל מהחזקה של שתיים וחצי דירות (249%),  בשיעור של אחוז אחד (1%) על הדירה הזולה ביותר.

שטח הדירה נקבע על פי חיוב הארנונה של השנה הקודמת לשנת המס, או על פי הרשום באישור זכויות או בהיתר בניה.

מניין הדירות נקבע על בסיס בעלות או חכירה, וכן על פי בעלות באיגוד עם דירת מגורים. תשומת  הלב מופנית לבעלי חברות ארנק המחזיקות דירת מגורים – הדירה תחשב כחלק ממניין הדירות שבבעלות בעל המניות.

שווי הדירה לעניין מס ריבוי דירות נקבע על פי נוסחה מורכבת משטח הדירה, מיקומה, מדד הפריפריאליות ומדד כלכלי חברתי. ניתן לחשב את השווי באמצעות מחשבון הנמצא באתר רשות המיסים – מס שבח.

 •  המס יחול על כל הדירות הנוספות מעבר לשתי דירות מגורים שבבעלות החייב במס.
 • חייב שבחר לשלם מס בגין דירה/דירות מסוימת/ות לא יכול לחזור בו במהלך שנת המס.
 • בבעלות על שלוש דירות או יותר יחול מס על דירה שלישית ואילך כאשר ערך הדירות, פרט לדירה היקרה ביותר, יעלה על סך של 1,400,000 ₪.  בטווח של 1,150,000 ₪ ועד לתקרה של 1,400,000 ₪ יחול מס יחסי. ערך דירות הנמוך מסך של 1,150,000 ש"ח מעניק פטור מהמס.
 • סכום המס כאמור יהיה 1% מערך הדירה/ות החייבת/ות  עד לסך של 18,000 ₪ לכל דירה חייבת.
 • שיעור בעלות חלקי יילקח במניין הבעלות, כך שצרוף חלקים עד לסך של 249% פוטר את המחזיק. כל אחוז מעבר לכך מחייב תשלום מס ריבוי דירות.

דירות שלא יכללו במניין דירות שיחול עליהן המס:

דירת מגורים שחל עליה חוק עידוד השקעות הון בתקופת ההטבה.

דירת מגורים שנבנתה במסגרת חוק לעידוד בניה להשכרה.

דירת מגורים בבעלות עמותה, ח.ל.צ או הקדש ( מגזר שלישי).

דירת מגורים המושכרת בשכירות מוגנת.

דירת מגורים שפוצלה תחשב לדירה אחת.

מספר דירות מגורים שחוברו לדירה אחת.

דירת מגורים שהתקבלה בירושה, בתנאי שלא הושכרה בשנה ראשונה לאחר הפטירה.

דירת מגורים שהינה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

 

 דיווח בשנת 2017 ואילך

בעל דירות החייב בדיווח (גם אם הוא לא חייב במס) אשר מחזיק ב-249% בדירות מגורים, יגיש טופס שמספרו  7201 עד ליום 31.03.2017 למנהל מס שבח שבמקום מגוריו העיקרי.

כל שינוי שיחול במניין דירות המגורים שברשותו של בעל הדירות מחייב דיווח על השינוי תוך 30 יום ממועד האירוע.

במהלך השנה כל התהליך יהפוך להליך ממוחשב, כך שבעלי דירות יקבלו הודעות במידה ולא עמדו בחובת הדיווח הראשונית. החל משנת 2018 התהליך יהפוך לאוטומטי, כך שמנהל מס שבח ישלח הודעות לבעלי הדירות עם שומות לתשלום.

 

 הכנסה חייבת של חברת מעטים – מיסוי "חברות ארנק"

 הכנסתה החייבת של "חברת מעטים" הנובעת מפעילותו של היחיד, שהוא בעל מניות מהותי בה, כנושא משרה או כנותן שירותי ניהול בחבר בני אדם, תחשב כהכנסתו של היחיד מיגיעה אישית מעסק, משלח יד, משכורת או הכנסה פירותית אחרת לפי העניין.

במידה והכנסת החברה נובעת מפעילותו של היחיד, והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו, תחויב הכנסת בעל המניות כמשכורת בהתקיים התנאים הבאים:

 •  מקורן של 70% לפחות מהכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשירות הניתן מאת היחיד או מעובדי חברת המעטים לאדם אחד או לקרובו.
 • השירות ניתן במשך 30 חודשים מתוך תקופה של ארבע שנים.
  במניין 30 החודשים תיכלל גם התקופה שקדמה ל 31 בדצמבר 2016 .

האמור לעיל לא יחול על שירות שניתן על ידי שותף בשותפות או על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר.

 

משיכת כספים מחברה בידי בעל מניות מהותי

משיכת כספים מהחברה על ידי בעל מניות מהותי, שלא הוחזרו עד לתום שנת המס שלאחר השנה

שבה נמשכו, תחשב באותו מועד כהכנסתו של בעל המניות המהותי מדיבידנד .

במידה ולחברה לא היו רווחים כהגדרתם בחוק החברות, יראו במשיכה הכנסת עבודה אם מתקיימים יחסי עובד – מעביד.

במידה ולא מתקיימים יחסי עובד – מעביד יראו בהכנסה כהכנסה מעסק או משלח יד.

יודגש כי יראו כמשיכה גם העמדת נכס של חברה לשימושו של בעל המניות המהותי במישרין או בעקיפין. המדובר בנכס שהוא דירה, חפצי אומנות או תכשיטים, כלי טיס ושייט ונכסים אחרים כפי שיקבעו.

משיכות בסכום מצטבר שלא עלו ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה על סכום של 100 אלפי ₪ לא יחויבו כמשיכה.

עד למועד החיוב יחולו על המשיכה הוראות סעיף 3(ט) לפקודה.

הלוואה שניתנה לחברה אחרת, שאינה "חברה שקופה" (חב' משפחתית או חברה בית) והמשמשת

לתכלית כלכלית בחברה המקבלת לא יראו אותה כמשיכת כספים.
מאחר ולפי החוק הקיים, ניתן היה  לבטל את סווג החברה כ"חברה משפחתית" לשנת 2017 בהודעה שתוגש לפקיד השומה עד סוף חודש נובמבר 2016, נקבעה הוראה לפיה חברות תוכלנה לבטל את הסיווג כ"חברה משפחתית" וזאת עד לסוף חודש ינואר 2017.

 מסכום שיחשב כמשיכה יוקטנו הסכומים הבאים :

–  יתרת זכות של בעל מניות בדוח על המצב הכספי של החברה.

–  הלוואה בנקאית שנטלה החברה והועברה תוך 60 יום לבעל המניות המהותי, והוא נושא בכל

עלויות ההלוואה.
–  בנכס שהוא דירה: הלוואת משכנתא מתאגיד בנקאי.

 

חלוקת רווחים צבורים בחברת מעטים

נקבע כי מנהל רשות המסים, בהתייעצות עם ועדה שתוקם, רשאי להורות לפקיד השומה

לראות ב 50% לפחות מתוך רווחיה של אותה חברה לשנת מס פלונית, שטרם חולקו עד תום

חמש שנים שלאחר שנת המס הפלונית, כאילו חולקו כדיבידנד בתנאים הבאים :

–  רווחיה הנצברים של החברה שטרם חולקו עולים על חמישה מיליון ש"ח.

–  החלוקה לא תזיק לפיתוחו או לקיומו של עסק החברה.

–  תוצאת אי החלוקה אינה התחמקות ממס.

–  לאחר הוראת המנהל על החלוקה, לא יפחתו משלושה מיליון ש"ח רווחיה הנצברים לתום אותה שנה ולתום השנה שקדמה להוראת המנהל.

 

 מיסוי פיצויי פיטורים

 בשונה מהעבר, החל מיום 1.1.2017 קיימת חובה על מעסיקים, המעסיקים עובדים אשר השכר שלהם מכל מקומות העבודה, עולה על התקרה של 32,000 ₪ (סכום שיתעדכן מידי שנה), לחייב את העובד במס ( כקצובת שכר).

על אף האמור מעסיקים שעובדיהם מבוטחים בקרן ותיקה, וההפרשה לפיצויים עולה על תקרת הפיצויים, לא יחייבו את העובד במס. במקרה זה ההסדר הישן חל, דהיינו העובד ישלם את המס בעת קבלת הפיצויים.

עובד שמעבידו ניכה מס במקור מסכומים העולים על תקרת הפיצויים יהיה פטור ממס על סכומים אלו בעת משיכת הכספים מהקופה.

 

פנסיה חובה לעצמאים

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים. החוק מחייב את העצמאים להפריש מינימום לקרן פנסיה על פי העיקרון הבא:

עד מחצית השכר הממוצע במשק   4.45%   ( נכון למועד זה 4,945 ₪ לכן סכום ההפקדה הינו 220 ₪).

מעל מחצית השכר הממוצע במשק  12.55%

שכר ממוצע משתנה מידי חודש.

חובת הפרשה– החל מ-1.1.2017 במקרה של אי הפרשה יוטל קנס.

מי צריך להפקיד- כל עצמאי מעל גיל 21, עצמאי שעבר את גיל 55 פטור מהפקדה.

מועדי הפקדה– ניתן להפקיד מידי חודש או לקראת סוף השנה, אנו ממליצים להפקיד מידי חודש בהוראת קבע לקופת הפנסיה.

שינוי בדמי ביטוח לעצמאים- תשלום דמי ביטוח על סכום של 60% מהשכר הממוצע במשק ( 5,934 ₪  נכון לספטמבר 2016) יחויב בשיעור של 2.87% (במקום 6.72% ).

עצמאי המרוויח מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק ישלם על סכום זה 12.83% במקום 11.23%

כך שמהמדרגה הראשונה העצמאי לא יפגע, היות וההפחתה בדמי הביטוח תכסה את ההפרשה לפנסיה עד לסכום הכנסה של המדרגה הראשונה.

דמי אבטלה לעצמאים- עצמאי אינו מבוטח בדמי אבטלה במסגרת הביטוח הלאומי, פנסיית חובה נותנת פתרון חלקי וגם הוא על חשבון החוסך, כך שבמקרה של אבטלה זכאי העצמאי למשוך מהפנסיה כקצבה חודשית במהלך שלושה חודשים וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

 • בוצע הפקדה במשך 24 חודשים לפחות מתוך 36 החודשים האחרונים.
 • סכום מקסימלי למשיכה עומד על שליש מהסכום הצבור ועד לסך של 12,230 ₪.

 

תמצית חקיקה זו אינה מהווה המלצה לביצוע פעולות, אלא משמשת למידע כללי.

מומלץ לפנות לשותף המטפל בכם לקבלת הכוונה לפי הנסיבות המדויקות.

073-2228787