Google+

שלבים בהקמה של עסק

בתהליך הקמת עסק קיימים שלבי החלטה רבים, במאמר זה נתייחס לחלק מהם לאו דווקא בסדר החשיבות שלהם אלא בהתייחס לשלבים החיוניים להצלחת העסק המתהווה:

אפיון העסק

בשלב זה יש להגדיר מהו תחום העסק, הסביבה העסקית שבה יפעל, שם העסק, קהל היעד, השירותים / המוצרים שהעסק יספק, מיקומו, מספר עובדים שיעסקו, עלות ההצטיידות בהתאם לציוד הנדרש, סך ההון הנדרש להקמתו, מה ההון הדרוש לתפעול בתקופה הראשונה ( הון חוזר) ומה מתוכו הינו הון עצמי, והיקף ההון הזר שיש לגייס. קיימות מספר דרכי התאגדות נפוצות אשר לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות בדרך הניהול ומשמעויות שונות באופן מיסוי העסק.

עצמאי:

1. עוסק פטור – מתאים בעיקר לעסקים מאוד קטנים שמחזור המכירות השנתי שלהם אינו עולה על סך של כ- 100,00 ש"ח, נכון לשנת 2016 (למעט בעלי מקצועות חופשיים שאינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים, כגון: עורך דין, רופא, מהנדס וכו'). ההבדל העיקרי בין עוסק פטור לעוסק מורשה הינו שעוסק פטור אינו משלם מע"מ על הכנסותיו, ולכן אינו גובה מע"מ מלקוחותיו. במקביל העוסק הפטור אינו רשאי להתקזז על המע"מ בגין הוצאותיו.

אנו ממליצים לשקול להתאגד כעוסק פטור לכל אחד שעומד בקריטריונים הבאים:

  • מי שעובד כשכיר, ויש לו בנוסף פעילות עצמאית בהיקפים קטנים.
  • מי שעומד במגבלות המחזור השנתי לעוסק פטור (100,000 ש"ח נכון לשנת 2016).
  • מי שעיקר לקוחותיו הם פרטיים שאינם זכאים לקזז מע"מ.

2א. עוסק מורשה – עצמאי אשר אינו עומד בתנאים להכרה כעוסק פטור. עוסק מורשה יהיה יחיד אשר בחר בדרך התנהלות כעוסק ולא התאגד לחברה. בהפעלת עסק במסגרת של עוסק מורשה, להבדיל מחברה, בעל העסק עומד באופן אישי מול שלטונות המס בכל הקשור להגשת דוחות תקופתיים ושנתיים, אחריות אישית מול מוסדות המדינה, הבנקים, הספקים והלקוחות. חסרון המשמעותי  בהקמת העסק בדרך של עוסק מורשה הינו האפשרות של נושי העסק לגבות את החוב כלפיהם מנכסיו האישיים של העוסק ( היחיד).

2ב. שותפות – ייסוד עסק על יד מספר שותפים. שותפות יכולה להיות רשומה  או לא רשומה. שותפות רשומה חייבת להירשם במשרדי רשם השותפויות בתוך 30 ימים ממועד יסודה. קיימות שותפויות אשר נרשמו במע"מ כשותפות ללא רישום ברשם השותפויות. בדומה לעוסק מורשה גם בשותפות שהיא שותפות של יחידים (קיימות שותפויות של תאגידים ושותפויות מעורבות של יחידים ותאגידים) השותפים הם הנישומים לצרכי מס באופן אישי (למס הכנסה וביטוח לאומי). גם בשותפות, השותפים אחראיים באופן אישי לחובות השותפות, למעט בשותפות מוגבלת (בה השותף הכללי אחראי לנ"ל).

תאגיד:

ג. חברה בע"מ – ייסוד העסק באמצעות הקמת ישות משפטית נפרדת. התאגדות במסגרת חברה מומלצת לעסקים גדולים בעלי רווחיות גבוהה, לעסקים המעסיקים מספר גדול של עובדים ובעיקר לעסקים שרוצים להגביל את האחריות האישית של בעלי המניות, במקרה של התמוטטות העסק. עדיין קיימת האפשרות של הרמת מסך בין התאגיד לבין בעלי המניות לצורך תביעת החוב של הנושים מנכסי בעל החברה. בדרך כלל בתי המשפט לא נוטים להרים את מסך ההתאגדות כדבר שבשגרה והיא נמנעת כל עוד מנהלי החברה ובעלי המניות פעלו ביושר, בתום לב ובסבירות המצופה מבעל המניות.

ד. חל"צ או עמותה – צורת התאגדות לצורך קיום פעילות של המגזר השלישי. הרחבה   לגבי החובות והזכויות של המגזר השלישי מרוכזת במאמר נפרד.

 

הכנת תכנית עסקית

לאחר הגדרת המבנה הארגוני הרצוי לעסק, מגיע השלב של בניית תכנית עסקית הכוללת בעיקר את מטרת העסק, תחזיות לתפעול העסק ובין היתר תקציב צפוי לעסק, תמחיר למוצר / שירות, השקעה נדרשת בציוד ונכסים אחרים ומקורות מימון שישרתו את העסק במהלך ההקמה ובתקופת ההרצה.

משרדינו בעל ניסיון עשיר בבניית תכניות עסקיות לעסקים חדשים, בניית תקציבים ומעקב אחר ביצועי החברה בפועל מול התקציב, גיוסי הון ובקשות אשראי ומנותני אשראי, ייעוץ עסקי וכו'.

יישום התוכנית העסקית

שלב יישום התוכנית העסקית משלב פעולות רבות המבוצעות במקביל בפרק זמן קצוב ומוגבל, כל השתהות בלוחות זמנים פרושה עלויות נוספות שאינן נכללות בתוכנית העסקית.
איתור מקום לעסק, פתיחת העסק, פתיחת חשבון בנק, גיוס אשראי, גיוס כוח אדם או איתור קבלני משנה, הצטיידות, שיווק העסק ללקוחות פוטנציאלים באמצעות פנייה ישירה או עקיפה, בניית אתר אינטרנט וקידומו באופן שוטף ולבסוף הפעלת העסק.

073-2228787