Google+

ייעוץ לעמותות וחלצ"ים

פירמת הטיס גרינבאום ושות' מציעה מגוון שירותים ייחודיים וספציפיים למגזר השלישי, המורכב ברובו מהתאגדויות באמצעות עמותות וחל"צים.

נוכח ההתפתחות המואצת של המגזר השלישי בעשורים האחרונים, והצורך של מגזר זה להתמודד עם מטלות ואתגרים ניהוליים הולכים וגדלים ובין היתר כתוצאה מרגולציה ופיקוח הולך ומחמיר, המקשים על העוסקים בפעילותם היום יומית. בין האתגרים איתם מתמודדים מנהלי הגופים המנוהלים, אשר חלקם מנוהלים על ידי מתנדבים, הוא הצורך בשימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותם, מיעוט מקורות מימון ומטלות אדמיניסטרטיביות וחוקיות המייצרות קושי הולך וגדל להצליח במשימה.

שירותים אותם מספק המשרד כוללים בין היתר:

  •  שירותי ביקורת ספרי חשבונות ועריכת דוחות כספיים.
  • שירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים.
  • כתיבת נהלים.
  •  סיוע בהכנת בקשות לקבלת תמיכה מגופים ממשלתיים ואחרים.
  •  הכנה, פיקוח, בקרה ומעקב על תקציבים.
  •  טיפול וייצוג בפני רשויות המס.
  • סיוע בקבלת מעמד מוכר לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  •   סיוע בקבלת מעמד מוכר לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה).

 

073-2228787