Google+

עסקים משפחתיים

עסקים בבעלות משפחתית הינם העסקים הנפוצים ביותר בקרב העסקים הקטנים והבינוניים. חברות פרטיות, ולא מעט חברות ציבוריות, הנם בבעלות ובניהול משפחתי.

קשיים ומכשולים מרכזיים בעסקים משפחתיים

לעסקים משפחתיים מאפיינים דומים כגון: ראיית העסק כעסק לטווח ארוך, מחויבים להצלחת העסק וכד'.

מצד שני, נוצרת התנהגות האופיינית לסוג עסקים זה, כגון: נוקשות בתחום הפיתוח העסקי, המתבטאת בהתנגדות לשינויים שמקורה בשיקולים רגשיים, העברת ניהול העסק מדור המייסדים לדורות הבאים מלווה במקרים רבים בקשיים ניכרים.

מה כולל השירות?

לאור הקשיים שפורטו לעיל, משרדינו יודע לטפל בפיתוח העסק המשפחתי, הדרכה והכשרה של מכלול בעלי העניין השונים בעסקים בבעלות משפחתית – המייסדים, הדור הבוגר, הדור הצעיר, מנהלים שכירים.

כחלק מתהליך הייעוץ לעסקים משפחתיים אנו בונים תכניות עסקית לפיתוח העסק, המותאמות לאנשים המהווים את לב העסק.

 

073-2228787