Google+

ביקורת דוחות כספיים

הדוחות הכספיים נדרשים על פי החוק. על כל חברה להכין דוחות כספיים שיבוקרו על ידי רואה חשבון, וזאת לפחות פעם בשנה. דוחות אלו הערוכים על פי כללי חשבונאות מקובלים, משמשים את הנהלת החברה, לצרכיה הפנימיים והן גורמי חוץ שהינם נותני אשראי ורשויות המס השונות.

דוחות כספיים הערוכים בצורה התואמת את הכללים, מאפשרים לבעלים של החברה לקבל תמונה המשקפת את המצב הכספי של החברה ואת תוצאות פעילותה בפורמט המרכז את כל הנתונים. דוחות אלו נדרשים על ידי ספקי אשראי השונים הן הבנקים והן ספקים עיקריים ובנוסף הצגתם נדרשת על פי חוקי המס השונים. הצגה ברורה המשקפת נאמנה את הנעשה בחברה מייצרת ודאות בקרב קוראי הדוח ומקלה על התנהגות החברה מול צדדים שלישיים.

הפירמה משרתת מגוון רחב של לקוחות מתחומי עסוק מגוונים. ניסיונם המקצועי של מבקרי החשבונות מאפשרים ביצוע ביקורת יסודית ויעלה.

 

מגוון התחומים המבוקרים על ידינו כולל:

חברות בתחום התעשייה, מסחר ושירותים אישיים – המשרד מבצע ביקורת ספרי חשבונות ועריכת דוחות כספיים בחברות משפחתיות וחברות פרטיות בסדרי גודל שונים.

 מגזר ההיי-טק – ביקורת ועריכת דוחות של חברות סטארט-אפ וחברות ותיקות מתחום הטכנולוגיה המתקדמת.

בריאות –  ביקורת ועריכת דוחות כספיים של חברות מתחום הבריאות, כולל כאלו הפועלות בתחומים בעלי פעילות קונבנציונלית ואלטרנטיבית.

נדל"ן – ביקורת ועריכת דוחות לקבלנים בונים, קבלני ביצוע, חברות נדל"ן להשקעה ויזמי פרויקטים.

עמותות ומלכר"ים – ביקורת ועריכת דוחות למוסדות ללא כוונת רווח.

הובלה יבשתית וימית – ביקורת ועריכת דוחות להברות הובלה יבשתית ולחברות ספנות.

073-2228787