Google+

ביקורת פנימית

המשרד עוסק במתן שירותי ביקורת פנימית לחברות עסקיות, לעמותות ולמלכ"רים.

יישום פרקטיקה של ביקורת פנימית מודרנית המבוססת על תקני ביקורת המתעדכנים עם התפתחות הכלכלית  ותחזיות של שינויים צפויים.

השירות כולל בין היתר:

  • גם ניתוח מבנה ארגוני  של המבוקר, המאפשר הבנה של פעילות הארגון ברמת כח האדם, הפונקציות התפעוליות הקיימות בארגון, מדרג הניהולי וכו'. מתן המלצות לשיפור המבנה.
  • בניית תהליכי עבודה במידת הצורך בארגון הפועל בדרך כלל על בסיס התפתחות ארגונית ללא בניית תהליכי עבודה סדורים.
  • כתיבת נהלים במקרים בהם נדרשים נהלים להאחדת שיטות עבודה וחיסכון בעלויות.
  • עריכת ביקורות מיוחדות לפי דרישות הלקוח, כתוצאה מצורך שמתעורר בארגון לבדוק תפקוד של פעילות מסוימת וכו'.
073-2228787