Google+

הקמת חברה חדשה

אנו, בהטיס גרינבאום ושות מעניקים שירותים מותאמים לעסקים בכל גודל ומכל סוג:

החל משלב ראשוני של רישום החברה, ועוד לפני כן בדיקת התוכנית העסקית והחזון של החברה. הקמת מערך חשבונאי שיגבה את הפעילות הכלכלית, מחלקת הנהלת החשבונות מדווחת עבור לקוחותיה לשלטונות המס השונים, וכמובן שירותי ביקורת לדוחות הכספיים השנתיים והתקופתיים.

חלק ניכר מהעסקים החדשים, המוקמים ללא הכנה נאותה, נסגרים במהלך השנה הראשונה ומיעוטם בשנה השנייה. אחוזים בודדים מצליחים לצלוח את המשוכה של הקמת עסק מוצלח וניהולו לאורך שנים.

הקמת עסק היא החלטה גורלית הכרוכה בצורך לגיס הון אישי והון זר רב ולכן קיימת חשיבות רבה בקיום העסק לתקופה שתאפשר החזר השקעה, דבר המתאפשר כאשר העסק מצליח לפעול תקופה של מספר שנים. החלטה מסוג זה כרוכה בסיכונים שנובעים מהסביבה בה פועל העסק, התחרות בענף, הצורך להתחרות בשווקים בינלאומיים וכו' ולכן  חשוב להכירם טרם פתיחת העסק.

בנוסף, יש תהליכים בירוקרטיים שיש להכיר בהתאם לענף בו פועל העסק החדש, כגון רישוי עסקים, רגולציה ממשלתית בחלק לא מבוטל של העסקים, החובות החלות מול רשויות המס וכו'

הטיס גרינבאום ושות'  מלווה במהלך השנים מאות עסקים קטנים ובינוניים מתחילת דרכם לכל אורך חיי העסק.

073-2228787